hit counter 
สถิติการเข้าชมเว็บไวต์

 
 
 
ปฏิทินและเวลา 

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์
ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

วิธีการสมัครออนไลน์


1. สแกนคิวอาร์โค้ด ให้ตรงกับการสมัครแต่ละระดับชั้น ม.1 เลือกสแกน สีชมพู ส่วน ม.4 ให้เลือก สแกน สีฟ้า หรือสามารถกดเข้าไปที่ลิงค์ด้านล่างของแต่ละระดับชั้น


2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มรับสมัคร ให้ครบทุกช่อง และทุกหน้า จำนวน 3 หน้า


3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จากนั้น "กดส่ง" จะมีข้อความยืนยันว่า "โรงเรียนได้บันทึกข้อมูลการรับสมัครไว้เรียบร้อยแล้ว"

4. เสร็จเรียบร้อย สามารถปิดหน้าต่างได้

https://forms.gle/N93sLx8GBjs1xhkq6 https://forms.gle/9PPH1mKcbkkgpzt37

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 036-689228 ห้องธุรการ
โทร 083-1330568 ครูภาชินี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 036-689228 ห้องธุรการ
โทร 083-1330568 ครูภาชินี

วิดีโอแนะนำ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์ป่าจำปีสิริธร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ป่าจำปีสิรินธร ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "Merry Chirstmas & Happy New Year 2019" คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มคุณธรรม และคาบคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ คำสั่งการสอบ pre o-net ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำสั่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ตลาดนัด Gen Z Make Money"
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล
   
 
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/widget.html 
Facebook
อ่านต่อได้ที่: https://www.facebook.com/tlwit  
 

 

  มหาวิทยาลัยแนะนำ    
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Thepsatri Rajabhat University