คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "Merry Chirstmas & Happy New Year 2019" คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มคุณธรรม และคาบคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ คำสั่งการสอบ pre o-net ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำสั่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ตลาดนัด Gen Z Make Money"
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล
   

 

  มหาวิทยาลัยแนะนำ    
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Thepsatri Rajabhat University