คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ "Merry Chirstmas & Happy New Year 2019" คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่มคุณธรรม และคาบคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖