เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน

 •  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ดาวน์โหลด
 • บันทึกการสับเปลี่ยนเวรยาม
ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอปรับวุฒิ
ดาวน์โหลด
 • ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับครู
ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
 • เอกสาร PLC
ดาวน์โหลด
 • เอกสาร ID Plan 61
ดาวน์โหลด
   

 • ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง(ใบผ่านแผน)
ดาวน์โหลด
 • ติดใบเสร็จ
ดาวน์โหลด
 • บจ.จ้างใหม่
ดาวน์โหลด
 • บจ.ซื้อใหม่
ดาวน์โหลด
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด
 • เบิกค่าศึกษาบุตร
ดาวน์โหลด
 • ใบสั่งจ้าง
ดาวน์โหลด
 • ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลด
 • ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด
 •  รายงานการเดินทาง
ดาวน์โหลด
 • สัญญายืมเงิน
ดาวน์โหลด
 • ใบเสนอราคาร้านท่าหลวงเครื่องเขียน
ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
   
   

 • ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครเข้าเรียน(ย้าย) สำหรับนักเรียน ม.ต้น
ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครเข้าเรียน(ย้าย) สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
ดาวน์โหลด
 • ใบผู้ปกครองเรื่องนักเรียนขาดนาน ขาดบ่อย
ดาวน์โหลด

 • แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ดาวน์โหลด
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการ
ดาวน์โหลด

 

กลับหน้าหลัก