ข้อมูลการประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

การประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมหอประชุมใหญ่ แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์