ตาราง  ค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ภาษาไทย

43.75

40.00

+3.75

ภาษาอังกฤษ

26.89

25.00

+1.89

คณิตศาสตร์

21.9

20.00

+1.9

วิทยาศาสตร์

31.44

30.00

+1.44

จากตารางค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับโรงเรียน พบว่ามีการวัดและประเมินผล 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่าคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย ดังนี้ รายวิชาภาษาไทยมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นสูงเป็นลำดับที่หนึ่ง 3.75 รองลงมาภาษาอังกฤษมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 1.89 คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 1.90 และวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 1.44

 

 

ตาราง  ค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับโรงเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย

ความก้าวหน้า

ภาษาไทย

50.40

45.00

+5.4

สังคมศึกษา

32.53

30.00

+2.53

ภาษาอังกฤษ

21.32

20.00

+1.32

คณิตศาสตร์

18.46

18.00

+0.46

วิทยาศาสตร์

25.06

25.00

+0.06

จากตารางค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับโรงเรียน พบว่ามีการวัดและประเมินผล 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี พัฒนาการ สูงขึ้น เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่าคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย ดังนี้ รายวิชาภาษาไทยมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นสูง เป็นลำดับที่หนึ่ง 5.4 รองลงมาสังคมศึกษามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 2.53 ภาษาอังกฤษมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 1.32 คณิตศาสตร์มี ความก้าวหน้า เพิ่มขึ้น 0.46 และวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับสุดท้าย 0.06