ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

79

56

135

21.46

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

73

73

146

23.22

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

64

69

133

21.14

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

45

61

106

16.85

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

24

41

65

10.33

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

7

37

44

7.00

รวม

19

292

337

629

100.00