ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

71

67

138

21.04

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

82 59 141 21.49

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

56 72 128 19.51

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

36 62 98 14.94

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

37 54 91 13.87

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

22 38 60 09.15

รวม

20

304 352 656

100.00

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก