ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

84

74

158

24.35

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

75

82

157

24.19

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

72

75

147

22.65

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

11

44

55

8.47

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

26

50

76

11.71

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

25

31

56

8.63

รวม

18

293

356

649

100.00

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

85

74

159

25.00

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

74

79

153

24.06

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

72

73

145

22.80

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

11

45

56

8.80

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

22

49

71

11.16

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

23

29

52

8.18

รวม

18

287

349

636

100.00