ข้อมูลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม :

                   โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อยู่ในชุมชนที่เป็นชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 98 กิโลเมตร โรงเรียน   ท่าหลวงวิทยาคม ได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก โดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ้านบ่อคู่ สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอท่าหลวงเป็นสถานที่เรียน

ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 23 คน มีครู 5 คน คือ นายอดุลย์  วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอำเภอท่าหลวง ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ต่อมาได้รับการบริจาคที่ดินจากนายมนูญ  นางละมูล ชูเมือง เป็นเนื้อที่จำนวน 46 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และได้รับงบประมาณสำหรับการสร้าง อาคารเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ. 2524  ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) พร้อมทั้งขยายโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยม ศึกษาขนาดกลางปัจจุบันโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ของอำเภอท่าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์ :
               ภายในปี 2567 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ผู้เรียนเป็นคนดี มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความเป็นมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ :

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
4) พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางร่างกายและจิตใจ และมีความเป็นพลโลก
5) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
8) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและโดดเด่น
9) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

คติพจน์ : ปญญา โน ภโว โหติ  “ผู้มีปัญญาย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”

ปรัชญาของโรงเรียน : วินัยดี   กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา :   คุณธรรมนำวิชาการ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : สถานศึกษาพอเพียง

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกจำปีสิรินธร

 

กลับหน้าหลัก