นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ศล.บ. (จิตรกรรม)

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 

นางสาวภาชินี พิกุลเงิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
นางสาวเบญจวรรณ สุรารักษ์
ครูผู้ช่วย
วุฒิ วุฒิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
นายสิปวิชญ์ จั่นงาม
ครูผู้ช่วย
วุฒิ ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

 

กลับหน้าหลัก