นายชลเทพ สมัครการ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (ดนตรี)

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 

นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ศล.บ. (จิตรกรรม)
นางสาวภาชินี พิกุลเงิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
นางสาวเบญจวรรณ สุรารักษ์
ครูผู้ช่วย
วุฒิ วุฒิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)