นายกฤตนัน โคตรเพชร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ กศ.บ. การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นางชญาภา พึ่งสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวเปมิกา สุขใจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นายสรวิทญ์ โสมดี
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

นายฤทธินันท์  ห่อคนดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)

 

 

 

กลับหน้าหลัก