นายอุทัย ไชยสงโท
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 
นายอรรถกร จันทร์เทวี
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ศศ.บ. (สื่อสารมวลชลทางกีฬา)