นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลาง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางเทพสุดา เมฆวิลัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)
นางสาวพรรณวรท ศิริมากร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
วุฒิ ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา)
นางสาวอาภารัตน์ อำพันศิริ
ตำแหน่ง ครผู้ช่วย

 

กลับหน้าหลัก