นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลาง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางเทพสุดา เมฆวิลัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)
นางสาวพรรณวรท ศิริมากร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
วุฒิ ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา)
นางสาวอาภารัตน์ อำพันศิริ
ตำแหน่ง ครผู้ช่วย
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)

 

กลับหน้าหลัก