นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลาง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางเทพสุดา เมฆวิลัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)
นางสาวทักษญา เจริญเวช
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวยุพา สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)

นางสาวพรรณวรท ศิริมากร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์)