นางนิตยา วงศ์จันทร
ตำแหน่ง ครูแนะแนว
วุฒิ ค.บ. (จิตวิทยาฯ)
นางสาวรุ่งนภา ชัยภา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วุฒิ ร.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต)

นายถวิล กุลรักษา
นักการภารโรง