นายสุนทร จิตต์สว่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นางบุญเรือน หาลาภ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางพยอม ไชยสงโท
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ วท.ม. (การวางแผนฯ)

 

นายศุภณัฐ แสงสวงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)

นายเอกลักษ์ เอื้อสลุง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

นางสุรีรัตน์ แววสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ วท.บ. (เคมี)