นายเอกลักษ์ เอื้อสลุง
ตำแหน่งครู
วุฒิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางบุญเรือน หาลาภ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางพยอม ไชยสงโท
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ วท.ม. (การวางแผนฯ)

 

นายศุภณัฐ แสงสวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
นางสาววันดี แววสว่าง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นางสาวอนงค์ วงศ์มณี
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)