นายจตุชัย นันทวิชิต
ตำแหน่ง ครู
วุฒิ พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางรัตนาวลี ชูเมือง
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
ตำแหน่ง ครูวิทยญานะชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

 

นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา)