นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
ตำแหน่ง ครูวิทยญานะชำนาญการ
วุฒิ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางรัตนาวลี ชูเมือง
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา)
นายธนัท องอาจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ กศ.บ. (สังคมศึกษา)