นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ศศ.ม. (ภาษาไทย)

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางประไพ อ่อนสลุง
ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วุฒิ กศ.บ. (ภาษาไทย)
วุฒิ วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

นางอาจารี จิตต์สว่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.บ.

นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน
ครู คศ.1
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)