นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ ศศ.ม. (ภาษาไทย)

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน
ครู คศ.1
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)

นางสาวญานิกา สืบซุย
ครู อัตราจ้าง
วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย)

 

กลับหน้าหลัก