นางเบญจางค์ เจริญสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

นายเสกสรร แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
วุฒิ ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
นายธนพงษ์ วรรณมาตย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

 

 

 

กลับหน้าหลัก