นางเบญจางค์ เจริญสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นางสาววันดี แววสว่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นางสาวอนงค์ วงศ์มณี
ครูผู้ช่วย
วุฒิ บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
นายเสกสรร  แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย

จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)